Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Cơ quan ban hành
STT Mã số hồ sơ Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện
1. Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
2. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009
3. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009
 • Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú, tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã
4. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009
5. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ
6. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
7. Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
8. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Tổng cục Thi hành án dân sự
 • Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng
9. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Tổng cục Thi hành án dân sự
 • Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú, tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Chi cục Thi hành án dân sự
10. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư pháp
 • Tổng cục Thi hành án dân sự
 • Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng