Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (24/05/2018)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) số 10/201/QH14 được ban hành ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 18/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN (Nghị định), ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTP, ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (Thông tư). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 cùng thời điểm có hiệu lực của Luật TNBTCNN và Nghị định. Thông tư được ban hành nhằm thống nhất việc áp dụng biểu mẫu trong cả 03 lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án về hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ, biểu mẫu về phục hồi danh dự, chi trả tiền bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

Luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Vương quốc Thái Lan (17/09/2018)

Vương quốc Thái Lan là một quốc gia mà phật giáo được coi là quốc đạo. Là một trong những quốc gia Asean có Luật riêng điều chỉnh vấn đề trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN). Ngày 27 tháng 9 năm 2539, vào năm thứ 51 của Vương triều, Nhà vua Thái Lan - BHUMIBOL ADULYADEJ - đã ban hành Luật về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của công chức (sau đây gọi là Luật về TNBTTHNHĐ của Thái Lan). Năm 2539 được xác định là năm 1996 bởi tại Thái Lan, ngoài việc sử dụng lịch của phương tây thì người ta còn sử dụng lịch của phật giáo, theo đó, lịch của phật giáo sớm hơn lịch của Phương tây là 543 năm. Luật này ban hành năm 1996, cộng thêm 543 năm thì tính thành lịch của phật giáo là năm 2539.