Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (24/05/2018)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) số 10/201/QH14 được ban hành ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 18/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN (Nghị định), ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTP, ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (Thông tư). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 cùng thời điểm có hiệu lực của Luật TNBTCNN và Nghị định. Thông tư được ban hành nhằm thống nhất việc áp dụng biểu mẫu trong cả 03 lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án về hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ, biểu mẫu về phục hồi danh dự, chi trả tiền bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

Hai cán bộ làm oan ông Chấn hưởng án nhẹ hơn truy tố (07/02/2017)

(PLO)- HĐXX quyết định chuyển tội danh từ làm sai lệch hồ sơ sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuyên phạt 8 và 12 tháng tù đối với hai cán bộ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn.

TÌM HIỂU LUẬT VỀ OMBUDSMAN CỦA VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH (22/06/2018)

I. Một số vấn đề chung Đan Mạch là quốc gia Châu âu theo chế độ quân chủ lập hiến và là một trong các quốc gia Châu âu có luật riêng điều chỉnh thiết chế Ombudsman. Năm 1996, Nghị viện Đan Mạch đã ban hành Luật về Ombudsman. Luật về Hội đồng Ombudsman của Đan Mạch đã được sửa đổi 04 lần vào năm 2005 (Luật số 556 ngày 24 tháng 6 năm 2005), 2009 (Luật số 502 ngày 12 tháng 6 năm 2009), 2012 (Luật số 568 ngày 18 tháng 6 năm 2012) và 2013 (Luật số 349 ngày 22 tháng 3 năm 2013). Luật này có 9 Chương và 34 Điều, bao gồm: Chương I: Bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm (từ Điều 1 đến Điều 6); Chương II: Thẩm quyền của Trưởng Ombudsman (từ Điều 7 đến Điều 9); Chương III: Mối quan hệ với Nghị viên (từ Điều 10 đến Điều 12); Chương IV: Đưa ra khiếu nại (từ Điều 12 đến Điều 16); Chương V: Chủ động điều tra, thanh tra (Điều 17 và 18); Chương VI: Điều tra vụ việc (Điều 19 và 20); Chương VII: Đánh giá hoặc phản ứng (từ Điều 21 đến Điều 25); Chương VIII: Nhân viên, tổ chức và thẩm quyền thực hiện hoạt động (từ Điều 26 đến Điều 30); Chương IX: Hiệu lực thi hành (từ Điều 31 đến Điều 34).