Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (24/05/2018)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) số 10/201/QH14 được ban hành ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 18/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN (Nghị định), ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTP, ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (Thông tư). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 cùng thời điểm có hiệu lực của Luật TNBTCNN và Nghị định. Thông tư được ban hành nhằm thống nhất việc áp dụng biểu mẫu trong cả 03 lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án về hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ, biểu mẫu về phục hồi danh dự, chi trả tiền bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

TÌM HIỂU LUẬT VỀ OMBUDSMAN CỦA CROATIA (27/07/2018)

I. Một số vấn đề chung Croatia là một trong những quốc gia Châu âu tách ra từ Liên bang Nam tư cũ vào năm 1991. Croatia theo chính thể Cộng hòa Nghị viện và có Luật về Ombudsman rất sớm (ngay từ năm 1992) và đến nay Luật về Ombudsman mới nhất của Croatia là Luật về Ombudsman năm 2012. Luật về Ombudsman của Croatia gồm có … Chương và 38 Điều, cụ thể: Chương I – Những quy định chung, gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), Chương II – Nguyên tắc, gồm 6 Điều (từ Điều 4 đến Điều 9), Chương III – Bầu Trưởng Ombudsman và cấp phó, gồm 5 Điều (từ Điều 10 đến Điều 14), Chương IV – Thẩm quyền và trách nhiệm của Trưởng Ombudsman, gồm 5 Điều (từ Điều 15 đến Điều 19), Chương V – Thủ tục tiến hành tại Trưởng Ombudsman, gồm 9 Điều (từ Điều 20 đến Điều 18), Chương VI – Văn phòng Trưởng Ombudsman, gồm 2 Điều (Điều 29 và Điều 30), Chương VII – Hội đồng nhân quyền trực thuộc Trưởng Ombudsman có 01 Điều (Điều 31), Chương VIII – Hợp tác với Trưởng Ombudsman khác trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, gồm 2 Điều (Điều 32 và Điều 33) và Chương IX – Điều khoản chuyển tiếp và điều khoản cuối cùng, gồm 5 Điều (từ Điều 34 đến Điều 38).