Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

Xin hỏi trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Gửi bởi Lý Văn Hoàn Ngày 30/07/2018

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Xin hỏi trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Gửi bởi Phạm Thanh Định Ngày 30/07/2018

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

Xin hỏi trong hoạt động thi hành án hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?
 

Gửi bởi Phan Văn Thanh Ngày 30/07/2018

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Xin hỏi trong hoạt động thi hành án dân sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Gửi bởi Lê Nam Khánh Ngày 30/07/2018

Thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường những loại thiệt hại nào?

Gửi bởi Hoàng Văn Hùng Ngày 30/07/2018

Thời điểm xác định giá trị các thiệt hại được bồi thường

Xin được hỏi giá trị các thiệt hại được bồi thường được tính tại thời điểm nào?
 

Gửi bởi Hồ Diệu Trang Ngày 30/07/2018

Khoảng thời gian được coi là căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định các khoảng thời gian nào được coi là căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường?
 

Gửi bởi Võ Văn Nam Ngày 30/07/2018

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm như thế nào?
 

Gửi bởi Kiều Văn Tiếp Ngày 30/07/2018

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút như thế nào?
 

Gửi bởi Nguyễn Văn Tuấn Ngày 30/07/2018

Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết như thế nào?
 

Gửi bởi Phùng Văn Trọng Ngày 30/07/2018