Có tổng số 19 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
638/QĐ-BTP 06/04/2018 Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước
160/QĐ-BTP 24/01/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Bồi thường nhà nước
1628/QĐ-BTP 10/10/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Bộ Tư pháp
1419/QĐ-BTP 08/09/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
116/QĐ-BTP 24/01/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Bồi thường nhà nước
2622/BTP-BTNN 08/08/2016 Bộ Tư pháp Phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường năm 2016
170/QĐ-BTP 04/02/2016 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bồi thường nhà nước
2181/QĐ-BTP 14/12/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
4265/BTP-BTNN 18/11/2015 Bộ Tư pháp Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
1748 /QĐ-BTP 05/10/2015 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
2992/BTP-BTNN 17/08/2015 Bộ Tư pháp Về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2015
3326 /QĐ-BTP 15/12/2014 Bộ Tư pháp Về việc công bố thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
1163/QĐ-BTP 26/05/2014 Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước
530/QĐ-BTP 11/03/2014 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của Cục Bồi thường nhà nước
96/QĐ-BTP 08/01/2014 Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
1740/QĐ-BTP 08/07/2013 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Bảng chấm điểm đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
5105/BTP-BTNN 27/06/2013 Bộ Tư pháp V/v báo cáo công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2013
3285/KH-BTP 02/05/2013 Bộ Tư pháp Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
634/QĐ-BTP 22/03/2013 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước