Từ khóa  
Ngày ban hành
Loại văn bản  
Có tổng số 26 văn bản
STT Tên văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày/Trạng thái
1 Thông tư 04/2018/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
Bộ Tư pháp
Ban hành: 17/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
2 Nghị định 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Chính phủ
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
3 Luật 10/2017/QH14 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Quốc hội
Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 01/07/2018
4 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Bộ Tư pháp
Bộ Tài chính
Thanh tra Chính phủ
Ban hành: 14/12/2015
Hiệu lực: 28/01/2016
5 Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
Bộ Tư pháp
Bộ Quốc phòng
Ban hành: 07/12/2015
Hiệu lực: 21/01/2016
6 Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Bộ Tư pháp
Bộ Quốc phòng
Ban hành: 19/11/2015
Hiệu lực: 02/01/2016
7 Thông tư 13/2015/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Bộ Tư pháp
Ban hành: 29/09/2015
Hiệu lực: 12/11/2015
8 Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng
Bộ Tư pháp
Toà án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ Công an
Bộ Quốc phòng
Bộ Tài chính
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành: 21/11/2014
Hiệu lực: 05/01/2015
9 Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự
Bộ Công an
Bộ Quốc phòng
Bộ Tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Toà án nhân dân tối cao
Ban hành: 06/11/2013
Hiệu lực: 21/12/2013
10 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
Bộ Tư pháp
Toà án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ban hành: 23/01/2014
Hiệu lực: 08/03/2014
11 Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
Bộ Tư pháp
Thanh tra Chính phủ
Bộ Quốc phòng
Ban hành: 14/02/2014
Hiệu lực: 31/03/2014
12 Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Bộ Tư pháp
Bộ Tài chính
Thanh tra Chính phủ
Ban hành: 27/02/2013
Hiệu lực: 14/04/2013
13 Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Bộ Tư pháp
Bộ Quốc phòng
Ban hành: 01/02/2013
Hiệu lực: 16/03/2013
14 Thông tư 03/2013/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Bộ Tư pháp
Ban hành: 31/01/2013
Hiệu lực: 15/03/2013
15 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTCBCA- BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Toà án nhân dân tối cao
Bộ Công an
Bộ Tư pháp
Bộ Quốc phòng
Bộ Tài chính
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành: 02/11/2012
Hiệu lực: 17/12/2012
16 Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
Toà án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ Tư pháp
Ban hành: 18/09/2012
Hiệu lực: 12/11/2012
17 Thông tư 55/2012/TT-BCA Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân
Bộ Công an
Ban hành: 17/09/2012
Hiệu lực: 05/11/2012
18 Thông tư liên tịch 71/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hỉện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Bộ Tài chính
Bộ Tư pháp
Ban hành: 09/05/2012
Hiệu lực: 25/06/2012
19 Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
Bộ Tư pháp
Bộ Quốc phòng
Ban hành: 15/12/2011
Hiệu lực: 30/01/2012
20 Thông tư liên tịch 18/2011/TTLT-BTP-BNV Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước
Bộ Tư pháp
Bộ Nội vụ
Ban hành: 19/10/2011
Hiệu lực: 03/12/2011