Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 02/02/2018

Ngày 31/01/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (dự thảo Nghị định). Cuộc họp do đồng chí Võ Văn Tuyển, ...

Chi ủy Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 01/02/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 207-KH/ĐU ngày 22/12/2017 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII), được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ Tư pháp, sáng ngày 01/02/2018, Chi ủy Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục. Đồng chí Nguyễn Văn Bốn - Bí thư Chi bộ cơ sở, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước chủ trì Hội nghị.

Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Bồi thường nhà nước 24/01/2018

Ngày 24/01/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã ký ban hành Quyết định số 160/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Bồi thường nhà nước (Kế hoạch).

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 30/01/2018

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, ngày 29/12/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch số 9010/QĐ-UBND để kịp thời triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 22/01/2018

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, ngày 20/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 163/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị triển khai công tác bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2018 09/01/2018

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sáng ngày 09/01/2018, Cục Bồi thường nhà nước và Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đến dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Đinh Trung Tụng - Chuyên gia cao cấp, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cục Bồi thường nhà nước và Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 22/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 02/01/2018

Ngày 29/12/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 22/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (gọi tắt là Bộ tiêu chí). Ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Sở Tư pháp đại diện cho các vùng miền bắc – trung - nam, các Phòng Tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân thành Phố Đà Nẵng, Sở Tài chính và Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017 29/12/2017

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2009, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017 (Báo cáo số 386/BC-BTP của Bộ Tư pháp, kèm theo Phụ lục).

Cục Bồi thường nhà nước triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 21/12/2017

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 20/12/2017, Cục Bồi thường nhà nước đã hỗ trợ, cử báo cáo viên để triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 tại Hội nghị tập huấn “Quán triệt, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước” do Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017 18/12/2017

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nân cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-Cp ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện Công văn số 103/HD-CĐBTP ngày 05/12/2017 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2017, chiều ngày 15/12/2017, Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017.