Đặc điểm và phân biệt trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng của Nhà nước theo Bộ luật dân sự 29/11/2017

Những vấn đề cơ bản Đồng thời với trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định rõ ràng trong Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì Nhà nước còn có trách nhiệm trong một số trường hợp khác trong đó có trách nhiệm bồi thường dân ...

Tìm hiệu pháp luật về ombudsman của nước Cộng hòa Serbia 10/11/2017

I. Một số vấn đề chung Cộng hòa Serbia là một quốc gia không giáp biển thuộc khu vực đông nam Châu Âu, theo thể chế dân chủ đại nghị, Thủ tướng là người đứng đầu nhà nước và nắm thực quyền chính ở Serbia. Là một nước mô hình “ombudsman”, tuy nhiên, về thuật ngữ, pháp luật của nước Cộng hòa Serbia không sử dụng thuật ngữ “ombudsman” mà sử dụng thuật ngữ “the protector of citizens” – sau đây gọi chung là “cơ quan bảo hộ công dân” .

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Vương quốc Bỉ 06/11/2017

1. Một số vấn đề chung Vương quốc Bỉ là một trong những quốc gia Châu âu có Luật điều chỉnh riêng về Ombudsman. Ngày 22/03/1995, Nghị viện Vương quốc Bỉ đã thông qua Luật liên bang về Ombudsmen. Đến nay Luật này đã được sửa đổi 02 lần vào các năm 2004 và 2007. Luật liên bang về Ombudsmen có 4 Chương và 20 Điều, bao gồm: Chương I, Chế định Ombudsmen liên bang (từ Điều 1 đến 7); Chương II, Yêu cầu, khiếu nại (từ Điều 8 đến Điều14); Chương III, Báo cáo (Điều 15); Chương IV, Điều khoản khác (từ Điều 16 đến Điều 20).

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Cộng hòa Czech 23/10/2017

1. Một số vấn đề chung Cộng hòa Czech là một trong những quốc gia Châu âu có luật riêng điều chỉnh thiết chế Ombudsman. Ngày 08/12/1999, Quốc hội Cộng hòa Czech đã ban hành Luật về Luật sư bảo vệ công chúng . Luật này đến nay đã được sửa đổi 12 lần vào các năm 2001 (Luật số 265/2001), 2002 (Luật số 320/2002), 2004 (Luật số 626/2004), 2005 (Luật số 381/2005), 2006 (Luật số 342/2006), 2008 (Luật số 314/2008 và Luật số 129/2008), 2009 (Luật số 198/2009 và Luật số 227/2009), 2010 (Luật số 427/2010), 2011 (Luật số 303/2011) và 2012 (Luật số 396/2012). Luật về Luật sư bảo vệ công chúng của Cộng hòa Czech có 4 Chương và 28 điều, cụ thể: Chương 1, Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 8); Chương 2, Hoạt động của Trưởng Luật sư bảo vệ công chúng (từ Điều 9 đến Điều 21b); Chương 3, Thẩm quyền đặc biệt và nhiệm vụ của Trưởng Luật sư bảo vệ công chúng (từ Điều 22 đến Điều 24); Chương 4, Điều khoản cuối cùng (từ Điều 25 đến Điều 28).

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Cộng hòa Albania 23/10/2017

1. Một số vấn đề chung Cộng hòa Albania là một trong những quốc gia Châu âu còn non trẻ nhưng cũng đã có luật riêng điều chỉnh thiết chế Ombudsman. Ngày 04/02/1999, Quốc hội cộng hòa Albania đã ban hành Luật về Trưởng Luật sư của công chúng . Luật này đến nay đã được sửa đổi 03 lần vào các năm 2000, 2005 và 2014. Luật Trưởng luật sư của công chúng của cộng hòa Albania có Chương, bao gồm: Chương I, những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3); Chương II, bầu cử, hủy bỏ và thẩm quyền của Trưởng luật sư của Công chúng (từ Điều 4 đến Điều 11); Chương III, yêu cầu, khiếu nại, thủ tục điều tra và thẩm quyền của “Trưởng Luật sư của Công chúng (từ Điều 12 đến Điều 25); Chương IV, quan hệ với Quốc hội, các cơ quan khác của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ (từ Điều 26 đến Điều 30); Chương V, các Ủy viên, văn phòng và ngân sách (từ Điều 31 đến Điều 37); Chương VI, điều khoản chuyển tiếp (từ Điều 38 đến Điều 40).

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Bồ Đào Nha 09/10/2017

1. Một số vấn đề chung Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia Châu âu có luật riêng điều chỉnh về Ombudsman (cơ quan của Quốc hội có chức năng thanh tra, giám sát để bảo vệ các quyền con người). Năm 1991, Nghị viện Bồ Đào Nha đã thông qua Luật về Ombudsman.

Tìm hiểu về thiệt hại được bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 27/09/2017

1. Khái niệm thiệt hại được bồi thường Dưới góc độ ngôn ngữ học, theo Đại từ điển tiếng Việt, thiệt hại được hiểu là “mất mát, hư hỏng nặng nề về người và của” . Theo Từ điển giải thích thuật ngữ luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội thì thiệt hại là “tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo vệ” . Dưới góc độ luật thực định, theo quy định tại Điều 361 Bộ luật Dân sự năm 2015 có thể hiểu thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Trong đó, thiệt hại về chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể. Như vậy, hiểu một cách chung nhất thì “thiệt hại có thể hiểu là sự không nguyên vẹn như trạng thái ban đầu của sự vật sau khi chịu sự tác động bên ngoài” . Cụ thể, thiệt hại bao gồm: thiệt hại về chật chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về tinh thần bao gồm: tổn thất về danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc suy sụp về tâm lý, tình cảm của cá nhân và thiệt hại về vật chất bao gồm: tài sản bị mất, hủy hoại, bị hư hỏng; chi phí phải bỏ ra để khắc phục, ngăn chặn thiệt hại cùng những hoa lợi, lợi tức không thu được mà đáng ra thu được.

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Slovenia 15/09/2017

1. Một số vấn đề chung Slovenia là một trong những quốc gia Châu âu có luật riêng điều chỉnh về Ombudsman (cơ quan của Quốc hội có chức năng thanh tra, giám sát để bảo vệ các quyền con người). Năm 1993, Nghị viện Cộng hòa Slovenia đã thông qua Luật về Ombudsman, có hiệu lực vào ngày thứ 15 sau khi được công bố trên Công báo nước Cộng hòa Slovenia. Luật này có hiệu lực Luật về Ombudsman của Slovenia có 8 Chương, bao gồm: Chương 1, Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10); Chương 2, Bầu cử và vị trí của Trưởng Ombudsman và nhiệm vụ của Trưởng Ombudsman (từ Điều 11 đến Điều 22); Chương 3, Thẩm quyền của Trưởng Ombudsman (từ Điều 23 đến Điều 25); Chương 4, Thủ tục (từ Điều 26 đến Điều 46); Chương 5, Quyền của Trưởng Ombudsman (từ Điều 47 đến Điều 50), Chương 6, Cơ quan Ombudsman (từ Điều 51 đến Điều 55), Chương 7, Quy định về phạt (Điều 56) và Chương 8, Điều khoản chuyển tiếp và điều khoản cuối cùng (từ Điều 57 đến Điều 59).

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Vương quốc Thái Lan 14/09/2017

1. Một số vấn đề chung Thái Lan là một trong những quốc gia Châu á có luật riêng điều chỉnh về Ombudsman (cơ quan của Quốc hội có chức năng thanh tra, giám sát để bảo vệ các quyền con người). Trên cơ sở quy định tại Điều 29, 31, 33, 35, 36, 45, 56, 59 và 62 của Hiến pháp Vương quốc Thái Lan, ngày 10 tháng 6 năm B.E 2552 (tức năm 2009 theo Dương lịch), Nghị viện Hoàng gia Thái Lan đã thông qua Luật về Ombudsman. Luật về Ombudsman của Thái Lan có 51 điều và 7 Chương, bao gồm: - Một số vấn đề chung (từ Điều 1 đến Điều 5); - Chương I: Trưởng Thanh tra Ombudsman (từ Điều 6 đến Điều 22); - Chương II: Yêu cầu, khiếu nại và điều tra (từ Điều 23 đến Điều 34); - Chương III: Điều tra đối với các cơ quan hiến định và các cơ quan tiến hành tố tụng (Điều 35); - Chương IV: Đạo đức của những người có vị trí chính trị và của công chức nhà nước (từ Điều 36 đến Điều 39); - Chương V: Giám sát, đánh giá và khuyến nghị về việc thi hành Hiến pháp (từ Điều 40 đến Điều 42); - Chương VI: Báo cáo hàng năm (Điều 43 và 44); - Chương VII: Hình phạt (từ Điều 45 đến Điều 47); - Các điều khoản chuyển tiếp (từ Điều 48 đến Điều 51).

Phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 18/08/2017

Quyền được phục hồi danh dự là một quyền cơ bản của công dân. Ngay từ Hiến pháp năm 1992 đã quy định “Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh” (Điều 72). Quyền phục hồi danh dự của công dân tiếp tục được Hiến pháp năm 2013 quy định tại Điều 30 (Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật) và Điều 31 (Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật). Để cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 đã quy định về phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại. Tuy nhiên, đối tượng được phục hồi danh dự còn hẹp, trình tự, thủ tục phục hồi danh dự chưa được quy định cụ thể, rõ ràng dẫn đến thực tiễn trong thời gian vừa qua, việc tổ chức xin lỗi, cải chính công khai còn qua loa, chiếu lệ, mang tính hình thức, gây bức xúc cho người bị thiệt hại và dư luận xã hội. Để khắc phục tình trạng trên, Luật TNBTCNN được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của người bị thiệt hại. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số điểm mới trong các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và đưa ra một số kiến nghị nhằm đưa các quy định này vào thực tiễn cuộc sống.