Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Cộng hòa Phần Lan 15/01/2018

I. Một số vấn đề chung Phần Lan là một trong số các quốc gia có Luật riêng điều chỉnh thiết chế Ombudsman. Năm 2002, Nghị viện Phần Lan đã thông qua Luật về Ombudsman và Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2002. Đến nay Luật này đã ...

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 tạo thuận lợi hơn trong việc cấp phát kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường 13/12/2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, Luật đã sửa đổi cơ bản các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, trong đó có quy định về cấp phát kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả tiền bồi thường theo hướng đơn giản, nhanh gọn hơn, đồng thời có các quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người bị thiệt hại và cơ quan giải quyết bồi thường.

Đặc điểm và phân biệt trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng của Nhà nước theo Bộ luật dân sự 29/11/2017

Những vấn đề cơ bản Đồng thời với trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định rõ ràng trong Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì Nhà nước còn có trách nhiệm trong một số trường hợp khác trong đó có trách nhiệm bồi thường dân sự ngoài hợp đồng. Ví dụ, trường hợp điều hòa của cơ quan nhà nước rơi làm hỏng nhà dân hoặc công chức có hợp đồng mua bán tài sản với người dân nhưng vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho người dân… Trách nhiệm bồi thường dân sự ngoài hợp đồng của Nhà nước có nhiều điểm giống với trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như đều là Nhà nước có trách nhiệm bồi thường, thiệt hại là thiệt hại thực tế khi các bên không có hợp đồng đối với vấn đề có liên quan, quan hệ bồi thường bình đẳng và dựa trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận…

Tìm hiệu pháp luật về ombudsman của nước Cộng hòa Serbia 10/11/2017

I. Một số vấn đề chung Cộng hòa Serbia là một quốc gia không giáp biển thuộc khu vực đông nam Châu Âu, theo thể chế dân chủ đại nghị, Thủ tướng là người đứng đầu nhà nước và nắm thực quyền chính ở Serbia. Là một nước mô hình “ombudsman”, tuy nhiên, về thuật ngữ, pháp luật của nước Cộng hòa Serbia không sử dụng thuật ngữ “ombudsman” mà sử dụng thuật ngữ “the protector of citizens” – sau đây gọi chung là “cơ quan bảo hộ công dân” .

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Vương quốc Bỉ 06/11/2017

1. Một số vấn đề chung Vương quốc Bỉ là một trong những quốc gia Châu âu có Luật điều chỉnh riêng về Ombudsman. Ngày 22/03/1995, Nghị viện Vương quốc Bỉ đã thông qua Luật liên bang về Ombudsmen. Đến nay Luật này đã được sửa đổi 02 lần vào các năm 2004 và 2007. Luật liên bang về Ombudsmen có 4 Chương và 20 Điều, bao gồm: Chương I, Chế định Ombudsmen liên bang (từ Điều 1 đến 7); Chương II, Yêu cầu, khiếu nại (từ Điều 8 đến Điều14); Chương III, Báo cáo (Điều 15); Chương IV, Điều khoản khác (từ Điều 16 đến Điều 20).

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Cộng hòa Czech 23/10/2017

1. Một số vấn đề chung Cộng hòa Czech là một trong những quốc gia Châu âu có luật riêng điều chỉnh thiết chế Ombudsman. Ngày 08/12/1999, Quốc hội Cộng hòa Czech đã ban hành Luật về Luật sư bảo vệ công chúng . Luật này đến nay đã được sửa đổi 12 lần vào các năm 2001 (Luật số 265/2001), 2002 (Luật số 320/2002), 2004 (Luật số 626/2004), 2005 (Luật số 381/2005), 2006 (Luật số 342/2006), 2008 (Luật số 314/2008 và Luật số 129/2008), 2009 (Luật số 198/2009 và Luật số 227/2009), 2010 (Luật số 427/2010), 2011 (Luật số 303/2011) và 2012 (Luật số 396/2012). Luật về Luật sư bảo vệ công chúng của Cộng hòa Czech có 4 Chương và 28 điều, cụ thể: Chương 1, Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 8); Chương 2, Hoạt động của Trưởng Luật sư bảo vệ công chúng (từ Điều 9 đến Điều 21b); Chương 3, Thẩm quyền đặc biệt và nhiệm vụ của Trưởng Luật sư bảo vệ công chúng (từ Điều 22 đến Điều 24); Chương 4, Điều khoản cuối cùng (từ Điều 25 đến Điều 28).

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Cộng hòa Albania 23/10/2017

1. Một số vấn đề chung Cộng hòa Albania là một trong những quốc gia Châu âu còn non trẻ nhưng cũng đã có luật riêng điều chỉnh thiết chế Ombudsman. Ngày 04/02/1999, Quốc hội cộng hòa Albania đã ban hành Luật về Trưởng Luật sư của công chúng . Luật này đến nay đã được sửa đổi 03 lần vào các năm 2000, 2005 và 2014. Luật Trưởng luật sư của công chúng của cộng hòa Albania có Chương, bao gồm: Chương I, những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3); Chương II, bầu cử, hủy bỏ và thẩm quyền của Trưởng luật sư của Công chúng (từ Điều 4 đến Điều 11); Chương III, yêu cầu, khiếu nại, thủ tục điều tra và thẩm quyền của “Trưởng Luật sư của Công chúng (từ Điều 12 đến Điều 25); Chương IV, quan hệ với Quốc hội, các cơ quan khác của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ (từ Điều 26 đến Điều 30); Chương V, các Ủy viên, văn phòng và ngân sách (từ Điều 31 đến Điều 37); Chương VI, điều khoản chuyển tiếp (từ Điều 38 đến Điều 40).

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Bồ Đào Nha 09/10/2017

1. Một số vấn đề chung Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia Châu âu có luật riêng điều chỉnh về Ombudsman (cơ quan của Quốc hội có chức năng thanh tra, giám sát để bảo vệ các quyền con người). Năm 1991, Nghị viện Bồ Đào Nha đã thông qua Luật về Ombudsman.

Tìm hiểu về thiệt hại được bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 27/09/2017

1. Khái niệm thiệt hại được bồi thường Dưới góc độ ngôn ngữ học, theo Đại từ điển tiếng Việt, thiệt hại được hiểu là “mất mát, hư hỏng nặng nề về người và của” . Theo Từ điển giải thích thuật ngữ luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội thì thiệt hại là “tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo vệ” . Dưới góc độ luật thực định, theo quy định tại Điều 361 Bộ luật Dân sự năm 2015 có thể hiểu thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Trong đó, thiệt hại về chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể. Như vậy, hiểu một cách chung nhất thì “thiệt hại có thể hiểu là sự không nguyên vẹn như trạng thái ban đầu của sự vật sau khi chịu sự tác động bên ngoài” . Cụ thể, thiệt hại bao gồm: thiệt hại về chật chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về tinh thần bao gồm: tổn thất về danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc suy sụp về tâm lý, tình cảm của cá nhân và thiệt hại về vật chất bao gồm: tài sản bị mất, hủy hoại, bị hư hỏng; chi phí phải bỏ ra để khắc phục, ngăn chặn thiệt hại cùng những hoa lợi, lợi tức không thu được mà đáng ra thu được.

Tìm hiểu pháp luật về Ombudsman của Slovenia 15/09/2017

1. Một số vấn đề chung Slovenia là một trong những quốc gia Châu âu có luật riêng điều chỉnh về Ombudsman (cơ quan của Quốc hội có chức năng thanh tra, giám sát để bảo vệ các quyền con người). Năm 1993, Nghị viện Cộng hòa Slovenia đã thông qua Luật về Ombudsman, có hiệu lực vào ngày thứ 15 sau khi được công bố trên Công báo nước Cộng hòa Slovenia. Luật này có hiệu lực Luật về Ombudsman của Slovenia có 8 Chương, bao gồm: Chương 1, Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10); Chương 2, Bầu cử và vị trí của Trưởng Ombudsman và nhiệm vụ của Trưởng Ombudsman (từ Điều 11 đến Điều 22); Chương 3, Thẩm quyền của Trưởng Ombudsman (từ Điều 23 đến Điều 25); Chương 4, Thủ tục (từ Điều 26 đến Điều 46); Chương 5, Quyền của Trưởng Ombudsman (từ Điều 47 đến Điều 50), Chương 6, Cơ quan Ombudsman (từ Điều 51 đến Điều 55), Chương 7, Quy định về phạt (Điều 56) và Chương 8, Điều khoản chuyển tiếp và điều khoản cuối cùng (từ Điều 57 đến Điều 59).